Disclaimer
Fa. van der Wal

header

Disclaimer Fa. van der Wal

Op het gebruik van deze website www.fa-vanderwal.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op de website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Fa. Van der Wal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fa. Van der Wal.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer-, dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fa. Van der Wal te mogen claimen of te veronderstellen.

Fa. Van der Wal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fa. Van der Wal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fa-vanderwal.nl op deze pagina.